REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „JAK JESZ?”

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu i Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podstawowe definicje:
Lp. Wyrażenie Znaczenie
1.
Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego oraz Serwisu
2.
Administrator lub Sprzedawca
ANNA JABŁOŃSKA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Naturalna Zmiana ANNA JABŁOŃSKA, ul. Kadrowa 17, 04-421 Warszawa, NIP 1131414085, REGON 017273532, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej;
3.
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Administratorem w zakresie działalności Sklepu i Serwisu. Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4.
Konsument:
Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5.
Usługa Elektroniczna
usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
6.
Sklep lub Sklep Internetowy
Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym http://jakjesz.pl, w ramach którego Użytkownik zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem lub w przypadku wykupienia Abonamentu za pomocą założonego konta w Serwisie.
7.
Konto
Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8.
Towar lub Usługa
Towary lub Usługi sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9.
Umowa
umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi lub Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Administratora;
10.
Formularz
skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11.
Zamówienie
dyspozycja zakupu Towaru lub Usługi złożona przez Użytkownika za pomocą środków komunikacji technicznej;
12.
Abonament
opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie
13.
Dostęp do Poziomów
Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu przez  Usługodawcę treści programów treningowych związanych z poszczególnymi Poziomami, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika
14.
Poziomy 1,2,3, lub 4
usługa polegająca na dostępie do gotowych treści Programów Treningowych podzielonych na cztery Poziomy oraz udostępnieniu tego Programu Użytkownikowi. Na jednym Poziomie,  który trwa około 90 dni, Użytkownik ma do wykonania 6 zadań oraz test. Celem Programu jest zmiana nawyków żywieniowych.
15.
Serwis
strona internetowa umieszczona pod adresem: www.jakjesz.pl wraz ze wszystkimi podstronami
16.
Dzień Roboczy
każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
17.
Newsletter
Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
18.
Opinie
indywidualne i subiektywne wypowiedzi (opinie, komentarze) wyrażone przez Użytkownika.
19
Dostawca systemu płatności
Wskazani w niniejszym Regulaminie operatorzy systemu płatności, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Użytkownika na rzecz Administratora.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Administratora do kontaktu z Użytkownikiem: adres poczty elektronicznej sklep@jakjesz.pl.
 2. Administrator oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. Sklep Internetowy,
  2. Newsletter,
  3. Opiniowanie (komentowanie),
  4. Konto.
 1. Administrator świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Administrator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Administrator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3) Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 5. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1) firmie hostingowej,
  2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
  3) dostawcy usług internetowych,
  4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.
 7.  Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1) nazwisko i imiona Klienta;
  2) stały adres zamieszkania;
  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
  5) numer telefonu.
 8. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień oraz korzystania z Serwisu.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@jakjesz.pl.

  2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Użytkownika, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@jakjesz.pl.

 3. Opinie

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie na stronie Sklepu oraz w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Użytkownika, w szczególności dotyczących Towarów i Usług.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Administrator może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

1. Towary

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.
 4. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 5. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 7. Użytkownik podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Użytkownik poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 10. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 3 dni roboczych. Przeważnie zamówienia są wysyłane jeszcze tego samego dnia. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 11 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

2. Usługi

 1. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie.
 2. Zamówienie Usługi może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
 4. Użytkownik podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Usługi obejmują dostęp do poszczególnych Poziomów według kolejności 1,2,3 i 4 poprzez wykupienie przez Użytkownika Abonamentu.
 7. Usługa dostępu do zadania 1 i 2 z Poziomu 1 jest bezpłatna.
 8. Możliwość wykupienia dostępu do kolejnych Poziomów jest możliwa po wykonaniu wszystkich 6 zadań danego Poziomu oraz testu.
 9. Z chwilą dokonania wyboru płatności za Abonament (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) przy wybranym sposobie płatności pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest dostęp do treści zadań i testów zawartych w poszczególnych Poziomach.
 10. Przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty„ Użytkownik wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni liczonych od chwili dostępu do świadczenia) i w związku z tym jest poinformowana/y przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Niezwłocznie po zawarciu umowy Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 12. Kolejny Poziom zostanie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty.
 13. Ważność Abonamentu po wykupieniu liczona jest w dniach
 14. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.

 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów i Usług podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru lub Usługi podana w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Użytkownika co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Użytkownik może wybrać formę płatności:
  • przelew tradycyjny – zapłata
  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności.
  • Dane Grupy:
  • PayPro SA Kanclerska 15, 60-327 Poznań  NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
  • DialCom24 Sp. z o.o.m Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego

Skorzystanie z wybranego przez Użytkownika systemu płatności wymaga uprzedniego  zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu udostępnianego Użytkownikowi przez danego Dostawcę usług  przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym Regulaminie.

Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności, Użytkownik zostaje przekierowany do systemu transakcyjnego Dostawcy systemu płatności/banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

 1. Na każdy sprzedany Towar i Usługę, dowodem zakupu jest potwierdzenie transakcji wyciągiem z konta bankowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Dostawa Towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana powinna zostać dostarczana nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu  nadania. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 1000 zł.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Użytkownikowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Użytkownikowi lub przewoźnikowi na Użytkownika przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2.  przyjęcie przesyłki z Towarem przez Użytkownika bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   • a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   • b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   • c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   • d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 5. Prosimy o zapoznanie się z sugestiami jak odbierać towar zamówiony na odległość na stronie  PORADY PRZY ZAKUPACH. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Konsumenta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.
 6. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.

  5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru lub Usługi.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA TOWARU

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@jakjesz.pl . Jeśli Konsument nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 4. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Konsumenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 5. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA USŁUG

 1. Sporządzenie przez Administratora Programu Treningowego, składającego się z czterech Poziomów, dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed przystąpieniem do Programu należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania poszczególnych Poziomów przez konkretnego Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na skuteczność Programu powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że zastosowanie Poziomów 1,2,3,i 4 przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego treningu i skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania w/w Programu.
 3. Efekty stosowania Programu przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 4. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w Programie nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 5. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Towaru

 1. Reklamacje Użytkownik powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: reklamacje@jakjesz.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnego w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Użytkownik powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Użytkownika, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
  3. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

2. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Serwisu

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@jakjesz.pl.
 3. Zgłaszając błąd systemu Użytkownik powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Użytkownika może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym w załączniku na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, m. innymi:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Administratora.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://jakjesz.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://jakjesz.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

Załącznik 1 – pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik 2 – formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 3 – formularz zgłoszenia reklamacji